Menu Close

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

  1. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 16/2555) เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555
  2. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2556) เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ตำแหน่งครู)
  3. ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2556) เรื่อง  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)

 

หมายเหตุ  กรณีตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับชื่อตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ท่านสามารถสืบค้นได้ที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ