มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
  ตำแหน่งวิชาการ
  ศาสตราจารย์
  รองศาสตราจารย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  อาจารย์   ผู้บริหาร
  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า
  ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า   ช่วยสอน (ครู)
  บริหารงานธุรการ
  บริหารงานการเงินและบัญชี
  บริหารงานพัสดุ
  บริหารงานอาคารสถานที่