Menu Close

การใช้สิทธิอุทธรณ์

ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย มีสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยได้ เพื่อขอให้มีการยกเรื่องของตนขึ้นพิจารณาใหม่ เพื่อให้มีการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานในเรื่องนั้น ว่าเป็นไปโดยชอบและเป็นธรรมหรือไม่

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจ งานวินัยและจรรยาบรรณ ได้จัดทำเอกสารสรุปหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารด้านล่างนี้

 

การใช้สิทธิอุทธรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 สิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ข้าราชการ

 

การใช้สิทธิอุทธรณ์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

 สิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ พนักงานมหาวิทยาลัย

 

การใช้สิทธิอุทธรณ์ สำหรับลูกจ้างประจำ  

สิทธิอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ลูกจ้างประจำ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเลขานุการ ก.อ.พ.ร. งานวินัยและจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 0 4300 9700 ต่อ 48696  โทรสาร 0 4320 2358