Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 

จำนวน 5 ฉบับ

(ฉบับที่ 5/2558) หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 10/2555)
(ฉบับที่ 6/2558) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 7/2558)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 4/2555)

แบบฟอร์ม ประกอบ กบม 7/2558 1. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์  
3. ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานฯ  
4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินตนเอง
5. แบบรายงานผลการฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
6. แบบรายงานผลการศึกษา
7. แบบรายงานผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ฉบับที่ 8/2558) หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน  ให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 5/2555) และ (ฉบับที่ 3/2558)
 (ฉบับที่ 9/2558) หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ยกเลิกแล้ว

ก่อนปี 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.