Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565

ฉบับที่ เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
1/2565

 

ขยายระยะเวลาการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์

ผลใช้บังคับสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือย้าย หรือเปลี่ยนตำแหน่ง ก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2565

16 สิงหาคม 2565

 

2/2565 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม. 1/2561) 30 กันยายน 2565
3/2565 หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม. 5/2561) 30 กันยายน 2565
4/2565

 

หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ดาวโหลดน์ แนบท้ายสัญญาจ้าง (ภาษาไทย)  (English Version)  (ให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม. 5/2558 และ 1/2560)

30 กันยายน 2565

 

5/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม. 6/2558) 26 ตุลาคม 2565
6/2565

 

วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม. 2/2559)

แบบฟอร์มใบลาเอกสาร word

1.แบบใบลาป่วย คลอด กิจ พักผ่อน ช่วยภริยา บวช และถือศิล พนักงาน
2.แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล พนักงาน
3. แบบใบลาติดตามคู่สมรส
4. แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
5. แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
6. แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
7. แบบใบขอยกเลิกวันลา พนักงาน

26 ตุลาคม 2565

 

7/2565

 

วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาสำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม. 13/2559)

แบบฟอร์มใบลาเอกสาร word

1.แบบใบลาป่วย คลอด กิจ พักผ่อน ลูกจ้าง
2-แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ลูกจ้าง
3-แบบใบขอยกเลิกวันลา ลูกจ้าง

 

26 ตุลาคม 2565

 

8/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การตัดโอนอัตรา การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

-แนบท้าย (File word)   (PDF)

27 ธันวาคม 2565

 

9/2565 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

27 ธันวาคม 2565
10/2565 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

27 ธันวาคม 2565
11/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ วิทยาลัย สำนัก หัวหน้าสำนักงานคณบดี หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 27 ธันวาคม 2565
12/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ วิทยาลัย สำนัก หัวหน้าสำนักงานคณบดี หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 27 ธันวาคม 2565

 

ก่อนปี 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
2566

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.