Menu Close

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

โครงสร้างการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.)

ประธานกรรมการ

นายสุรพล เพชรวรา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐ  เขียนนิลศิริ

กรรมการ (​​ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายสมนึก  เนินทราย

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ศาสตราจารย์สุขชาติ  เกิดผล

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์  สินสุพรรณ

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี  เจริญวานิช

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

กรรมการ

รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล  เนสุสินธุ์

ประธานสภาพนักงาน

กรรมการ

นายสถิตย์  แก้วบุดตา

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล

กรรมการและเลขานุการ

นายมนูญ สุดใด

หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเอมอร ชอบสว่าง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

การประชุม

 1. ตารางการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) /ประชุมสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่
  1/2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 อาคารสิริคุณากร
  2/2566 4 เมษายน 2566 อาคารสิริคุณากร
  3/2566 19 พฤษภาคม 2566 อาคารสิริคุณากร
  4/2566 13 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  5/2566 11 สิงหาคม 2566 คณะเกษตรศาสตร์
  6/2566 3 ตุลาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์

กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดตามและประเมินผล

กฎหมายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำส่วนงาน

สื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สื่อรณรงค์ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย