Menu Close

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 โดยประกอบด้วยหลักสูตรดังนี้

 • การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรนี้จะแนะนำการใช้เครื่องมือ facebook workplace และ G Suite จาก Google Cloud ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอยู่แล้วเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากร โดยมีวันอบรมดังนี้
  รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่
  1 23 สิงหาคม 2562 ห้องอบรม ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ(ห้องสมุด)
  2 26 สิงหาคม 2562
  3 27 สิงหาคม 2562
  4 28 สิงหาคม 2562
  5 30 สิงหาคม 2562
  6 10 กันยายน 2562
  7 11 กันยายน 2562
  8 13 กันยายน 2562
 • การใช้ Excel ขั้นสูง เป็นการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ในระดับขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในชีวิตประจำวันสูงสุด ซึ่งมีวันอบรมดังนี้
  รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่
  1 2-3 กันยายน 2562 ห้องอบรม ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ(ห้องสมุด)
  2 4 และ 6 กันยายน 2562 ชั้น 4 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารสีส้มใกล้คณะ KKBS)
  3 9-10 กันยายน 2562 ห้องอบรม ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ(ห้องสมุด)
  4 11 และ 13 กันยายน 2562
  5 16-17 กันยายน 2562
  6 18-19 กันยายน 2562

ท่านสามารถศึกษาเอกสารโครงการเพิ่มเติมได้ที่นี่ ==> โครงการประชาสัมพันธ์ future skill development