Menu Close

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ใช้ปัจจุบัน

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

หนังสือรวมเล่ม 2558 – 2561

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 – ปัจจุบัน

ก่อนปี 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563