Menu Close

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หนังสือรวมเล่ม ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2562

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

(มหาวิทยาลัยในกำกับ)