Menu Close

 

หนังสือรวมเล่ม ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2564 (ข้อมุล ณ เดือนมิถุนายน 2564)

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

(มหาวิทยาลัยในกำกับ)