Menu Close

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หนังสือรวมเล่ม ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2564 (ข้อมุล ณ เดือนมิถุนายน 2564)

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)


ฉบับหลังรวมเล่ม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564

ฉบับที่

5/2564

หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย  New!!!

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ประกาศ ณ วันที่

19 ตุลาคม 2564