Menu Close

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 6/2562 เรื่องให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 4/2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2562

เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4/2562

———————————————–

      โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

มีมติให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 4/2562

และกำหนดให้การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2562 ดังนี้

              เพื่อให้การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องตามงบประมาณที่กำหนด จึงมีมติอนุมัติในหลักการ ดังนี้

           1.  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพื่อย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
             ทั้งนี้ ให้ส่วนงานที่ได้รับจัดสรรกรอบอัตรา ได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อดำเนินการย้าย โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อออกคำสั่งต่อไป

           2.  กรณีส่วนงานที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4/2562ฯ ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จทุกกระบวนการ

        3. การพิจารณากรอบอัตราเพื่อย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน นั้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ ก.บ.ม. ได้อนุมัติไว้ ดังนี้

               3.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในกรอบอัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 984/2562 จำนวน 65 อัตรา ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ที่มีชื่อตำแหน่ง และประเภทตำแหน่งเดียวกับกรอบอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เท่านั้น
               3.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในกรอบอัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1326/2562 จำนวน 227 อัตรา ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ประเภทวิชาการ หรือประเภทสนับสนุนในกลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะเท่านั้น

————————————————–

กรอบอัตรา เพื่อรองรับ การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 984/2562 เรื่อง กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับการย้าย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 65 อัตรา

2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1326/2562 เรื่อง กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับการย้าย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 227 อัตรา


กรอบใหม่ !!! 229 อัตรา เพื่อย้าย พ.รายได้ เป็น พ.งบ (กรอบเดิมตัดโอน 10 อัตรา และ กรอบใหม่ 219 อัตรา)
1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2703/2562 เรื่อง กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับการย้าย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 อัตรา (กรอบเดิม เพื่อตัดโอนไปส่วนงานใหม่)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2704/2562 เรื่อง กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับการย้าย พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 219 อัตรา


เข้าดูประกาศทั้งหมด