Menu Close

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

ทั้งนี้ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และระกาศใช้บังคับตั้งวันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ให้ยกเลิกประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนการบริหารจัดการของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า


เข้าดูประกาศ ก.บ.ม. ทั้งหมด