Menu Close

ป้ายกำกับ: ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการร่วมพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2562

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการร่…

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ รุ่นที่ 8 และ ศาสตราจารย์ภายในประเทศ รุ่นที่ 4)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การ…

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก…