Menu Close

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ รุ่นที่ 8 และ ศาสตราจารย์ภายในประเทศ รุ่นที่ 4)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ รุ่นที่ 8 และ ศาสตราจารย์ภายในประเทศ รุ่นที่ 4)

– เพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบข้อมูลและขั้นตอนเส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบวงจร
– เพื่อให้คณาจารย์ทราบแนวทางการผลิตเอกสารสำหรับประเมินการสอน ตำรา/หนังสือ งานวิจัยและงานวิชาการอื่น ๆ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ – เพื่อเตรียมความพร้อมให้คณาจารย์สามารถวางแผนงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้
– เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเขียนเอกสารสำหรับประเมินการสอน การผลิตตำรา/ หนังสือ เพื่อขอตำแหน่งวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
– เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

ระหว่างวันที่
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสวนสุชาดา การ์เด้น วังน้ำเขียว

รายละเอียดการอบรมและแบบสอบถามความก้าวหน้า
https://bit.ly/2TxIOD4

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่
https://www2.kku.ac.th/training/index.php…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววรัญญา กุลสุทธิ์ และ นางสาวบุษกร ทองบิดา
โทรศัพท์ 0-4320-3245 ภายใน 44899 หรือ 088-549-6776