Menu Close

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการร่วมพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2562

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการร่วมพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2562 (ค่าย ผศ. รศ. ศ. รุ่นที่ 8 ประจำปี 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วันที่ 13 – 14 กันยายน พ.ศ. 2562 เปิดคลินิคให้คำปรึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วันที่ 17 – 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เข้าค่าย ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย

ตลอดการเข้าค่ายครั้งนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

  • เกณฑ์ใหม่ที่ต้องวางแผน
  • การพัฒนาผลงานวิชาการ ประเภทตำรา/หนังสือ
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพากษ์ผลงานร่วมกันกับวิทยากร

โดยตลอดที่ร่วมค่ายมีที่ปรึกษา มีเพื่อนร่วมทางให้ท่านมีกำลังใจเดินหน้า

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลโครงการเพิ่มเติมและกรอกใบตอบรับได้ที่นี่

กรุณาส่งใบตอบรับเข้าอบรมมายังกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 หรือตอบกลับทาง E-mail: emchob@kku.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวเอมอร ชอบสว่าง(แนน) เบอร์ภายใน: 48689, โทรศัพท์: 043-202338, E-mail: emchob@kku.ac.th