Menu Close

ผู้เขียน: kaniou

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอข้อมูลหรือความคิดเห็นของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยข…

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

หนังสือเวียนขอเสนอชื่อ เอ…

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2312/2561)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับก…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2196/2561)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2116/2561)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่…

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การตัดอัตรา การเปลี่ยนตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ ก.บ.ม. 3/2561 เอกส…