Menu Close

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอข้อมูลหรือความคิดเห็นของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส่งข้อมูลไปยังที่แนบตามเอกสาร และสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ http://www.senate.go.th ภายในวันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 >> บันทึกข้อความและรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ