Menu Close

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา) ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 12/2566

 

แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา) ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 7/2551

 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ