Menu Close

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563  กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบผลการดำเนินงานของชมรมในรอบปีที่ผ่านมา และให้สมาชิกได้พบปะ แลกเปลี่ยนทรรศนะต่างๆ ประสบการณ์ดำเนินชีวิต พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานของชมรม เพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ในช่วงบ่าย ได้มีการจัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสุขภาพดวงตาจากทีมแพทย์จากภาควิชาจักษุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยคุณหมอ ผศ.พญ.พัฒนารี ล้วนรัตนากร บรรยาย เรื่อง ” โรคต้อกระจก” และคุณหมอ ผศ.นพ.ธนภัทร รัตนากร บรรยาย เรื่อง “เบาหวานขึ้นจอตา ”   และในเวลาช่วงบ่าย สมาชิกชมรมฯ เข้ารับการตรวจสายตาพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ วิธีการดูแลรักษาดวงตาสำหรับผู้สูงวัย โดยกลุ่มที่ 1 จะมีคุณหมอ ผศ.นพ.ธนภัทร รัตนากร และ อ.พญ.อรพิน อนุตรพงษ์พันธ์ เป็นผู้ดูแล กลุ่มที่ 2 มีคุณหมอ รศ.นพ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์และ ผศ.พญ.พัฒนารี ล้วนรัตนกร เป็นผู้ดูแล

   

 

Link รูปถ่ายเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1yI0jRR5SEk9Lgv38XIagyejl25T0Ysyu?usp=sharing