Menu Close

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์6 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี กองทรัพยากรบุคคลได้จัดให้การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกองทรัพยากรบุคคลได้จัดทำบัญชีแสดงคุณสมบัติ บัญชีรายชื่อ บัญชีแสดงจำนวนชั้นตรา และประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามที่คณะ/หน่วยงานได้เสนอชื่อมา โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 388 ท่าน โดยมีนายพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน