Menu Close

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงาน และรองหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์เข้าร่วมโครงการ และศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวทางในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลายท่านมาจากสายวิชาการ และรวมถึงหลายท่านที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง โดยการบริหารมีกฎระเบียบต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสำเร็จ สร้างผลงานเป็นที่น่าภูมิใจ ซึ่งลักษณะงานบริหารในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับงานด้านวิชาการคือต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา มีเรื่องใหม่ ๆ ที่สำคัญที่ต้องเรียนรู้ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับเกียรติจากศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ วิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหนึ่งในคณาจารย์ที่ร่วมก่อตั้งและทำการสอนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ร่วมโครงการทุกท่าน

           รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า โครงการการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแผนพัฒนาผู้นำที่เป็นผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 จะมีการจัดทำแผนการอบรมและเป็นหลักสูตร ซึ่งการเริ่มต้นของการบริหารจัดการคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญในการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และมองว่าผู้บริหารระดับสูงมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปตามวาระ เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นที่ดีจะทำให้ดำเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกทางซึ่งก็ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น ทั้งนี้ในอนาคตก็จะบรรจุเข้าไปในแผนเป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาผู้บริการระดับสูงได้เริ่มต้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญในการบริหารงาน ต่อเนื่องไปในอนาคตที่จะมีหลักสูตรอื่น ๆ ทั้งนี้จะมีแนวทางในการสร้างหลักสูตรแกนกลางสำหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ ทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และผู้บริหารในระดับสายสนับสนุน โดยทิศทางการไปต่อยอดหลักจากการเข้าร่วมฟังบรรยายเน้นไปที่คณะต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนเริ่มต้นของการนำแผนมหาวิทาลัยขอนแก่นลงไปสู่การปฏิบัติ และผลการปฏิบัติจะตอบสนองทิศทางต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเกิดความต่อเนื่องในการบริหารในทุกระดับต่อไป

             ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในภูมิภาคที่เหมาะสม และอยู่ในพื้นที่ที่มีการบริหารงานโดยรวมของทั้งจังหวัดมีความสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นควบคู่กับการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น มีความได้เปรียบทั้งภูมิศาสตร์และทรัพยากร โดยเฉพาะการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนสำหรับการนำไปสู่การพัฒนาและปฏิบัติ โดยหลักสำคัญการวางยุทธศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์กรได้ล้วนมีปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ การวางแผนและกำหนดระยะเวลาในการบริหารและพัฒนาที่เหมาะสม การผสานรวมองค์กรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรณาการการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นคณะในด้านวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ซึ่งถือเป็นลมหายใจของการปฏิบัติ การเลือก คัดสรรสิ่งที่สำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาทั้งในด้านการบริหารและด้านบุคลากร การบริหารและการดำเนินการที่สร้างความแตกต่างๆ ได้ และสุดท้ายคือความเสี่ยงซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ จุดชี้วัดเงื่อนไขความสำเร็จ ทั้งนี้แนวทางที่เหมาะสมในการบริงานถือเป็นส่วนสำคัญ โดยมีแนวทางได้แก่ การสร้างแผนยุทธศาสตร์ การสร้างแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การนำไปสู่การปฏิบัติ ส่วนนี้สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมในด้านการบริหารให้เกิดขึ้น และการประเมินผลที่มีการกำกับดูแลและติดตาม เพื่อนำไปสู่การทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องแก้ไข และรองรับการปฏิบัติงานตรงจุด รวมถึงควรมีการยืดหยุ่นและดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

สำหรับการจัดโครงการ “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น” จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงสร้างทักษะ และคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับการบริหารในระดับสูง สู่การนำไปปรับใช้และประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการในระดับอุดมศึกษา และยกระดับความสามารถเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก โดยมีการบรรยาย “การคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ” โดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ โดยมีขอบข่ายครอบคลุมองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสำคัญสำหรับการเป็นผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา และการฝึกปฏิบัติการวางแผนและดำเนินงานการบริหารอุดมศึกษา พร้อมสะท้อนผลการบริหารร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ สู่การเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ สะท้อนถึงนวัตกรรมทางการบริหารงานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 

KKU holds a high-level administrators development project that aims at implementing the strategies and upgrading the university to a world’s research university

 

 

ภาพและเนื้อข่าวโดย

ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ กองสื่อสารองค์กร