Menu Close

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ได้มีการจัดโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะของสายวิชาการ “อาจารย์ใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้รับทราบ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ สวัสดิการต่างๆ รวมถึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาการที่อาจารย์ควรทราบในรั้่้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งการบริหารการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างเครือข่ายอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทั้งนี้ นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” ยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” และหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น หัวข้อ “ภาพอนาคตการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ หัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้า ” โดยนายชัชวาล หนองนา หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล หัวข้อ “การบริหารงานบุคคลสำหรับบุคลากรสายวิชาการ” โดยนายสถิตย์ แก้วบุตดา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
โดยโครงการอบรมในครั้งนี้ อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 18 -31 สิงหาคม 2563 มีอาจารย์ใหม่เข้าร่วมจำนวน ทั้งสิ้น 56 ท่าน และ รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายและทีมอาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่รุ่นที่12 ตลอดโครงการอบรม


สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่นี้…