Menu Close


เสวนาทางวิชาการ “คุยกับกูรู: เกณฑ์การกำหนดตำแหน่งวิชาการใหม่ และการปรับกระบวนท่าของชาว มข”

          ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(สกสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ  “คุยกับกูรู: เกณฑ์การกำหนดตำแหน่งวิชาการใหม่ และการปรับกระบวนท่าของชาว มข” โดยได้รับเกียติจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มข. ได้แก่ ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ โดยได้เชิญ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มข.กล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และชัดเจนในเกณฑ์การยื่นขอกำหนดตำแหน่งวิชาการใหม่ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการผลักดันให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำผลงานวิชาการ เพื่อนำมาใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเสวนาวิชาการแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM โดยมีผู้สนใจเข้าชมแบบออนไลน์ประมาณ 1,000คน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม M301 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/3wN77yDG6GPiGKgo6

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/3wN77yDG6GPiGKgo6

ภาพ/ข่าว: นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ