Menu Close

ขอประชาสัมพันธ์ให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญและข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ส่ง กบข.ต่อ ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลตนเองและบุคคลในครอบครัวให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

 

 ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารเพิ่มเติม