Menu Close

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม             ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 35 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงกรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เขตดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภท ที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สาธารณชนทราบและเป็นแบบอย่างต่อไป นั้น

กองทรัพยากรบุคคล  จึงขอให้ส่วนงานประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการในหน่วยงานของท่าน

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม  เอกสารประชาสัมพันธ์