Menu Close
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563

 ด่วน ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1164/2563

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 701/2563

Click เพื่อ Download

ประกาศสถานที่สอบฯ

Click เพื่อค้นหารายชื่อ

กด ctrl+f เพื่อค้นหา ที่ file


 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 701/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563


(กดเพื่อ download ประกาศ )

ค้นหารายชื่อ บน Excel


     ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 428/2563) ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 15 อัตรา และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 544/2563) ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา รวมจำนวน 16 อัตรา นั้น จำนวนผู้สมัครและมีสิทธิสอบ 776 ราย 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ รวมทั้งสิ้น 220 ราย

2. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ รวมทั้งสิ้น 556 ราย

     เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอยู่ในสถานการณ์การระบาด ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดและประกาศของรัฐเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม และการหลีกเลี่ยงโรคระบาดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ทราบอีกครั้ง


กรณีที่มีผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

โปรดติดต่อกองทรัพยากรบุคคล โทร 081-2604488

และให้นำใบเสร็จแสดงการชำระเงินมาแสดงภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าว คือผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น หากตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณวมบัติที่รับสมัคร จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์