Menu Close

การคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศฯ เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”

ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมบุรฉัตรจัดให้มีการคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่ว ประเทศ ผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษาเพื่อรับรางวัล *หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมในงาน “วันหม่อมงามจิตต์บุรฉัตรครั้ง35 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2553 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมบุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในการพัฒนา ผู้ด้อยโอกาสในสถาบันอุดมศึกษาที่เสียสละนักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลัง ของประเทศชาติต่อไปโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานกิตติมศักดิ์ ให้เชิญพระนามจารึกลงบนโล่เกียรติคุณ

ส่งใบสัครไปยัง มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดลชั้น 5 ถนนราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โทรศัพ 02354 7391-2 ต่อ 105 โทรสารต่อ 105  หรือ e-mail:princessngarmchit@gmail.com

 

http://www.facebook.com/princessngarmchit

http://www.princessngarmchit.org/home/

 

เอกสารเพิ่มเติม