Menu Close

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากกองทุนเอกิ้น เลากาเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2563

ขอเชิญคณะ/หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 โดยศึกษาเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในแบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น ได้ที่ เอกสารเพิ่มเติม และจัดส่งมายังกองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563