Menu Close

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการตำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ พ.ศ. 2553 เพื่อยกย่องเชิดชู ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย8 กรกฏ ประจำปี พ.ศ. 2563 นั้ น

กองทรัพยากรบุคคลจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ส่วนงานเสนอชื่อซึ่งเป็นศิษย์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นประจำ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่  31 มีนาคม 2563

 

ลิ๊งค์ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม