Menu Close

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย และเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) จะดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหาร สายวิชาการระดับ (นบม.) เรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้ยุคของการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่6 ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล  จังหวัดสงขลา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์๒๐๑๙ (COMID-๒๙) ในปัจจุบันดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอเลื่อนการสัมมนาทางวิชาการ ดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายและจะแจ้งกำหนดการ ให้ทราบในโอกาสต่อไป  ทั้งขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านเบิกค่าใช้จ่าย หน่วยงานต้นสังกัดตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๖ ลงวันที่๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของพ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ค่ใช้สอยข้อ ๑๑

เอกสารเพิ่มเติม