Menu Close

 

ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ อว 0232.3/2 107 ลงวันที่24 มกราคม 2563 เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็น มาตรา 20 (3) และ (4) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยให้ สถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องความแจ้งแล้วนั้น กองทรัพยากรบุคคลจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานพิจารณาเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุดมศึกษาและส่งกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายในวันที่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 

เอกสารเพิ่มเติม(เอกสารแบบหน้า-หลัง)