Menu Close

ตามหนังสือสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 19 และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โครงการฯ กำหนดนั้น ในการนี้ กองทรัพยากรบุคคล จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ หากส่วนงานของท่านประสงค์จะส่งผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ใคร่ขอให้แจ้งรายชื่อ มายังกองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและแจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับ    การฝึกอบรมดังกล่าวต่อไป

 

รายละเอียดท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่