Menu Close

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย และเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูงมหาวิทยาลัย(เครือข่าย นบม.) จะดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) เรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้ยุคของการเปลี่ยนแปลง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และระดมความคิดเพื่อช่วยพัฒนาอุดมศึกษา โดยร่วมกันหายุทธศาสตร์แนวทางในการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยภายใต้ยุคของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับบุคคล
และระดับสถาบัน โดยกำหนดจัดการสัมมนาระหว่างวันที่ ๑- ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ลจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง http://www.mua.go.th/index2.html หัวข้อ อบรม : ศึกษาต่อ เรื่อง การสัมมนาทางวิชาการ
เครือข่าย นบม. และกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาไปยังสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง)