Menu Close

ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม และประเทศชาติ และศิษย์เก่าที่ได้สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็น “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

กองทรัพยากรบุคคล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานท่านเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกต่อไปโดยจัดส่งแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งแนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ไปยังกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ ภายในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563ส่วนรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://hr.kku.ac.th