Menu Close

ด้วยคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ได้รับมอบหมายจากวุฒิสภาให้ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ในการนี้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความละเอียดและรอบคอบ คณะกรรมาธิการสามัญ จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ นายรัชนันท์ ธนานันท์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านช่วยกรุณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันว่า หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ดังกล่าว โปรดกรุณาส่งข้อมูลไปยังประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญ ที่ ตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕ หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๒๐ ถนนประชาชื่นเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ และสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ http://www.senate.go.th
ภายในวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖๓