Menu Close

KKU SHOW & SHARE

ลำดับ                        ด้านผลงาน   จำนวน
   1 ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการ 67
   2 ด้านสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 7
   3 ด้านสนับสนุนการบริหารการวิจัย 8
   4 ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ 37
   5 ด้านสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6
รวมทั้งสิ้น 125 

 

 

 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์จัดทำผลงานเพื่อนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์  จำนวน 5 ด้าน  ดังนี้ 

1.ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการ จำนวน 67 ผลงาน

2.ด้านสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  จำนวน 7 ผลงาน

3.ด้านสนับสนุนการวิจัย  จำนวน  8 ผลงาน

4.ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ จำนวน 37 ผลงาน

5.ด้านสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  จำนวน 6 ผลงาน 

ด่วนที่สุด !!!  หนังสือแจ้งเวียนคณะ / หน่วยงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมโครงการ “2018 KKU WOW (The 8 th KKU SHOW and SHARE)” และขยายระยะเวลาการรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 

โครงการ “2018 KKU WOW (The 8 th KKU SHOW and SHARE)” 

เปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม และขยายการรับสมัครผลงานเข้าประกวดทางระบบออนไลน์ 

กำหนดการจัดกิจกรรม (เดิม)  วันที่  24 กันยายน 2561  เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 17 ตุลาคม 2561  เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รายละเอียด 

1.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8 th  KKU SHOW and SHARE”

2. กำหนดการ (ฉบับเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม) (เอกสารหมายเลข 1)

3. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด (เอกสารหมายเลข 2)

4. ประเภทการส่งผลงานเข้าประกวด

5. ประเด็นพิจารณาคะแนนเบื้องต้น

6.  สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด (ผ่านระบบ Online)  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 ตุลาคม 2561 

7.  แบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวด  The 8th  KKU SHOW & SHARE (เอกสารหมายเลข 3) 

8. รูปแบบการจัดทำ Poster (เอกสารหมายเลข 4)

9. รางวัล

10.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 2018 KKU WOW (The 8 th KKU Show and Share)  (สำหรับผู้บริหาร / คณาจารย์ / บุคลากรที่สนใจ)