Menu Close

ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปี2563 ตามโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้
ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุในด้านต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ จำนวน 8 รุ่น ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

กองทรัพยากรบุคคล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่มีอายุระหว่าง 50-60 ปี เข้าร่วมอบรมโดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 7,848 บาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรุณาส่งแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมสัมมนาทางโทรสารหมายเลข 0 2642 4339ต่อ 305, 08 5126 4423 หรือทางอีเมล์ registerdop@gmail.com ภายในวันและเวลาที่กำหนด

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ลิ๊งค์ด้านล่าง

เนื้อหาโครงการ

 แบบฟอร์ม 

หนังสือเชิญ

ชุดความรู้ เติมความรู้ ก่อนสูงวัย