Menu Close

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมประชุม“Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์     คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย โดยได้เข้าร่วมแสดงโปสเตอร์แนะนำการดำเนินงานด้านการจัดการความสุขของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย รศ.ดุษฎี อายุวัฒน์ ผศ.จงรักษ์ หงษ์งาม ผอ.สถิตย์ แก้วบุดตา ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้แทนส่วนงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสุขอีก 4 หน่วยงาน คือ นางประทุมมา ทาแดง นางนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน นางเจียระไน นีล และ นางละออ ข้อยุ่น ซึ่งในงานมีการเสนาเรื่อง “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : เราจะไปด้วยกันอย่างไร” ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจกระบวนการ และความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนการสร้างสุขของนักจัดการความสุข และสามารถนำพามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรสุขภาวะได้ และการแสดงผลงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายจากหลายสถาบัน  ซึ่งทำให้ได้ทราบวิธีการและกระบวนการสร้างเสริมความสุขในมิติต่างๆ ที่สามารถมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

ภาพ-ข่าว : นางสาววรัญญา กุลสุทธิ์