Menu Close

ประกาศวัน เวลา การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ครั้งที่ 1/2562

————————————-
กำหนดการสัมภาษณ์

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม ถึงวันที่ 24 กันยายน 2562

สถานที่สอบ อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

—————————

โปรดเตรียมเอกสารหลักฐาน ตามประกาศรับสมัครของแต่ละตำแหน่ง 

(แสดงตามแนบท้ายประกาศนี้)

หากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ และเอกสารไม่ครบถ้วน
ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
***ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศวัน เวลา การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)***

สอบถามเพิ่มเติม 043-202338 ต่อ 48690 – 48691