Menu Close

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุน มข. พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา กองทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุน มข. พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความเข้าใจทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อให้สามารถพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สิทธิสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ควรรู้ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และการทำงานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสัมมนา1 อาคารเพียรวิจิตร ชั้น9 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/1adAVeW9xe5Yg3jp7

สามารถคลิกเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/1adAVeW9xe5Yg3jp7

 

ภาพ: นายวงศกร วารินทร์กุต
ข่าว: นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์