Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงาน สำหรับสายสนับสนุน

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงานสำหรับสายสนับสนุน

ฝ่ายทรัยพากรบุคคล ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงานสำหรับสายสนับสนุน ขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ การเขียนผลงานทางวิชาการที่ถูกต้อง ตลอดจนการเขียนแบบประวัติ ผลงานการประเมินค่างานและการตีค่างานในการขอกำหนด   ตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 –14 และ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่      โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงาน สำหรับสายสนับสนุน