Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2562 (แสดงเป็น .pdf)

สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

************************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 2,803 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 793/2562  

1.1  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) จำนวน 2,186 ราย 

1.2  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จำนวน 617 ราย

สำหรับค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิสอบ


แสดงเอกสาร แยกตาม วัน เวลา เข้าสอบ

เอกสารหมายเลข 1 – แสดงวันเวลา สถานที่สอบ ภาคเช้า (แสดงเป็น PDF)

2  เอกสารหมายเลข 2 –  แสดงวันเวลา สถานที่สอบ ภาคบ่าย (แสดงเป็น PDF)

3. เอกสารหมายเลข 3 – รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 2,803 ราย (แสดงเป็น PDF)