Menu Close

อบรมสัมมนา “โครงการจรรยาบรรณดี คิดดี (พลังบวก) ทำดี(พอเพียง) มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0” 

          ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจรรยาบรรณดี คิดดี (พลังบวก) ทำดี(พอเพียง) มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคลเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนการส่งเสริมการมีจรรยาบรรณที่ดีของบุคลากร ได้แบ่งการบรรยายออกเป็น 2วัน โดยในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ อดีตกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นส. ทรงสุดา ถุงแก้ว นิติกรกองกฎหมาย มีการบรรยายในหัวข้อ จรรยาบรรณดี “เรื่องใหญ่ใกล้ตัว” สร้างรากฐานความคิด ชีวิตที่มีจรรยาบรรณ หลักปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แล้วในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนา รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ ชีวิตที่ดี การทำงานที่ดี เงินทองต้องวางแผน แล้วในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.อัจฉริยะอุปการกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ การสร้างความเป็นผู้นำ ด้วยภาวะผู้นำพลังบวก

สามารถคลิกดูภาพบรรยากาศทั้งหมดและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้…https://photos.app.goo.gl/n2gHKz5DdCtWiRbq9