Menu Close

 

อบรมการสร้าง Infographic ด้วย powerpoint และวิธีการสร้าง QR Code

กองทรัพยากรบุคคลจัดอบรมการสร้าง Infographic ด้วย powerpoint และวิธีการสร้าง QR Code ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ โดยจะได้นำความรู้ที่ได้ไปสร้าง Infographic ของตนเองเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับงานที่ได้ปฏิบัติ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คลิกดูบรรยากาศและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้ …https://photos.app.goo.gl/tf1YkBh8e6F3NLMN8