Menu Close

ผลงานเชิงวิเคราะห์ การประมาณการค่าใช้จ่ายของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การประมาณการค่าใช้จ่ายของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลงานโดย นายมนูญ สุดใจ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Tel. 48690)