Menu Close

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายใต้ พระราชบัญญัติมหาวิทยลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

สามารถ ดาวน์โหลด ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้ทางเว็ปสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น


——————————-

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น