Menu Close

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2561

2.ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3670/2561 เรื่อง การจัดทำหนังสือมหาวิทยาลัย

3.ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3671/2561 เรื่อง การรับ และส่งหนังสือ

4.ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3672/2561 เรื่อง การรับและส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบงานสารบรรณ

5.ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3673/2561 เรื่อง การเก็บรักษา การยืม และการทำลายหนังสือ

6.ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3674/2561 เรื่อง มาตราฐานตรา แบบพิมพ์ และซองจดหมาย

7.ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3675/2561 เรื่อง กำหนดรหัสหนังสือประจำส่วนงาน หน่วยงานภายใต้ส่วนงาน และฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

8.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1347/2561) เรื่อง ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561

9.ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ภาษาไทย-ขาวดำ (JPG) (PNG)/ ภาษาไทย-สี  (JPG) (PNG)  ,ภาษาอังกฤษ-ขาวดำ (JPG) (PNG) / ภาษาอังกฤษ-สี  (JPG) (PNG)

10.หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวง กองกลาง ที่ ศธ 0201.2/ว 429 ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 เรื่อง ขอความร่วมมือใช้เลขไทยในหนังสือราชการ