Menu Close

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2313/2561) เรื่อง สาขาวิชาที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2313/2561) เรื่อง สาขาวิชาที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ตามหลักเกณฑ์ ของ
  1. ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 1/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบขับที่ 8/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน