Menu Close
บับที่ 387/2564 เรื่อง สาขาวิชาที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
ฉบับที่ 2083/2563 เรื่อง สาขาวิชาที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
(ฉบับที่ 2313/2561) เรื่อง สาขาวิชาที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563