Menu Close
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

เพื่อส่งเสริมให้บุคคลและหน่วยงานจากนานาประเทศได้เสียสละและอุทิศตนเพื่อการแก้ไขปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านมนุษยธรรมผ่านการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง (International Forum of Civil Participation #WEARETOGETHER) และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการเข้าร่วมงาน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและได้รับการสนับสนุนสำหรับโครงการริเริ่มต่างๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล เกณฑ์การตัดสินและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏในเว็บไซต์  

เอกสาร PDF

https://www.wearetogetherprize.com/