Menu Close

วันนี้ 23 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ผอ.สถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งนำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดี นำผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 37 คน ได้เขาศึกษาดูงานด้าน HR Strategies 2020 กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร ของกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สอคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในช่วงท้ายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีการมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 

ภาพและข่าว โดย บริพัตร ทาสี