Menu Close

ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์

บรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ด้วยงานวินัยและจรรยาบรรณ …

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มข.

กองการเจ้าหน้าที่จัดสัมมน…

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มข. ณ จ.เลย

กองทรัพยากรบุคคลจัดสัมมนา…