Menu Close

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย


 

ลำดับ

เรื่อง

ประกาศ ก.บ.ม.

1

จ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง

ประกาศประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2559)

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่มีสรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

2

จ้างที่ปรึกษา/ จ้างบุคคล

ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20/2552)

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

3

จ้างชาวต่างประเทศประกาศ

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2555)

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย

4

จ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 12/2555)

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้วยงบประมาณเงินรายได้

5

จ้างผู้เกษียณอายุราชการ

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2557)

เรื่อง การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำการสอน วิจัยและบริการวิชาการ

6

จ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศสมรรถนะสูง

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2564)

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

Download แบบฟอร์มการจ้างฯ